Անձնակազմ

Տնօրեն՝  Նաիրա Ստեփանյան

ÌÝí»É ¿ êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùáõÙ 31.01.62Ã-ÇÝ.²í³ñï»É ¿ ºñ»õ³ÝÇ Ê. ²µáíÛ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ: ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ ëÏëí»É ¿ êÇëdzÝÇ ßñç³ÝÇ ¸³ñµ³ë ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ 1984 Ãí³Ï³ÝÇÝ: 1987 Ãí³Ï³ÝÇó ï»Õ³÷áËí»É ¿ êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùÇ ßñçÅáÕÏñõ³ÅÇÝ,áõñ ³ß˳ï»É ¿ áñå»ë ѳÛáó É»½íÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Çëï:1995 Ãí³Ï³ÝÇó ³ß˳ïáõÙ ¿ êÇëdzÝÇ ÃÇí 4 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ ëϽµáõ`Ù áñå»ë ѳÛáó É»½íÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ,³å³`ïÝûñ»Ý(2002Ã.):
²Ùáõëݳó³Í ¿, áõÝÇ Ù»Ï »ñ»Ë³: êÇñáõÙ ¿ Çñ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ »õ ³ß˳ï³ÝùÁ:ºñ³½³ÝùÝ ¿ áñ¹áõÝ Ï³ï³ñÛ³É Ù³ñ¹, ÅáÕáíñ¹ÇÝ »ñç³ÝÇÏ,»ñÏÇñÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñ ï»ëÝ»ÉÁ:

Տնօրենի տեղակալներ՝

Նելլի Հարությունյան

Ալինա Իսաջանյան